Beste clubgenoot,

 

Zoals ieder jaar wordt er ook dit jaar op 1 mei gestreden voor het clubkampioenschap op onze club.

Pups en gevorderde pups geven een “demonstratie training”, bij voldoende inschrijvingen.

Voor de klassen A en B houden we overgangsproeven, voor de 3 beste zijn er bekers voorzien.

Voor de C groep telt deze wedstrijd tevens als brevetproef, ook hier zijn er 3 bekers voorzien.

Voor de Debutanten, Recreanten(D3), progr.1 en  progr.2  zal de clubkampioen onder de vorm van een wedstrijd gekend worden.

Voor agility zal er een wedstrijd voorzien worden in graad 1 – 2 – 3.

Onze nieuwe discipline Nadac Hoopers zal een demonstratie geven!!

 

Iedereen mag inschrijven. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro en er is voor elke deelnemer een aandenken.

Om alles in goede banen te kunnen leiden zodat deze dag feilloos kan verlopen vragen wij U onderstaande strook ingevuld terug te bezorgen aan Kurt op het secretariaat of eventueel bij Toon aan de toog of bij Ivo(agility), dit ten laatste op woensdag 24 april 2019.

 

LET OP, er zijn GEEN overgangsproeven in April, dus op 1 Mei mag iedereen meedoen aan een overgang zonder goedkeuring van de instructeur.

 

Wanneer we vele inschrijvingen binnen krijgen kunnen we er een gezellige dag van maken.

 

Wij rekenen op jullie!!!!

 

Denk eraan, we doen alles volgens de Olympische geest:

 

“MEEDOEN IS BELANGRIJKER DAN WINNEN”

 

                          Veel succes,

                          Het bestuur KVG

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLUBKAMPIOENSCHAP 1 MEI  INSCHRIJFFORMULIER

 

Ondergetekende : …………………………………………………………………………………….

 

Wenst zich in te schrijven voor Pups – Gevorderde pups – A – B – C – Deb. –  P1 – P2 – D3 – Agility Graad  1 – 2 – 3.          Hoopers: JA

 (omcirkelen in welke groep je nu momenteel traint).

 

Naam Hond: …………………………………………………………………………………………...

 


 

  

          WELKOM BIJ HONDENSCHOOL K.V.GENEBOS

                    BERGSTRAAT 37D - 3945 HAM

                Email: hondenschool.kvg@gmail.com 

                                 Tel: 013/333363  

                    (Enkel tijdens trainingsdagen)   

  


 

 

                                     


Op 13 December 1982 hielden enkele plaatselijke hondenliefhebbers een

vergadering om een hondenschool voor alle rassen,groot of klein, op te

richten te Ham.Niet zomaar een hondenschool,doch eentje waar men honden

gehoorzaamheid bijbrengt en ze leert om te gaan met mensen.

                                     

                              Kortweg: SOCIALE HONDEN

 

Hun eerste training starte op zaterdag 18 December te Genebos op een 

terrein gelegen in de Aubruggestraat.

Bescheiden gestartdoch op dit ogenblik een bloeiende maar vooral groeiende

hondenschool met een groep instructeurs die blijk geven Kynologische kennis

te bezitten.Dit uit zich vooral op de wedstrijden waar onze honden regelmatig

hoge punten scoren.Men is natuurlijk niet verplicht aan wedstrijden deel

te nemen.

 

De meeste mensen komen om hun boezemvriend te leren luisteren op het

eerste bevel,hem zover te krijgen dat men rustig op een caféterras of zelfs

in een restaurant kan vertoeven zonder de minste moeilijkheden.Dat kan

inderdaad aangeleerd worden in onze hondenschool die op dit ogenblik

gevestigd is aan de BERGSTRAAT 37D -3945 HAM (achter de Hamse dansschool)

 

*Indien er  nog mensen zijn die hun hond als volwaardige vriend beschouwen

 en hem een sociale opvoeding willen geven.Wat ongetwijfeld vereist is in deze

 tijd.

 

*Indien er nog mensen zijn die hun op een speelse wijze

 gehoorzaamheid willen bijbrengen.

 

*Indien er nog mensen zijn die hun hond ontspanning willen geven. 

 

*Indien er nog mensen zijn die de stress van het leven voor mens en dier

 willen ontlopen.

 

                              KOM DAN NAAR DE HONDENSCHOOL 

 

 

 

                                     Dieren houden van mensen

                                       

               


                                   

 

Algemene privacyverklaring V.Z.W. KV Genebos

 

De hondenschool v.z.w. KV Genebos hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De hondenschool v.z.w. KV Genebos houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor

deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in

deze Privacyverklaring;

• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke

minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de

verwerking van uw persoonsgegevens;

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat

de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen

wijzen en deze respecteren.

 

Als hondenschool v.z.w. KV Genebos zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft

hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Hondenschool v.z.w. KV Genebos

Bergstraat 37 D

3945 Ham

hondenschool.kvg@gmail.mail

013/333363 (enkel tijdens de lesuren)

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door de hondenschool v.z.w. KV Genebos verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van De hondenschool v.z.w. KV Genebos

• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

• Het bekomen van subsidiëring door de gemeente (wettelijke verplichting).

• Om erkenning te bekomen van de gemeente.

• Om door te geven aan het overkoepelend orgaan zijnde de vereniging St Hubertus dit in het verband met wedstrijden, bekomen van erkenning.

• Voor het doorgeven aan de verzekering zodat iedereen gedekt is door deze.

• Voor het opmaken van de sportpremie documenten voor de mutualiteit

• Voor het opmaken van de lidkaarten

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslagen, verzamelen, verwerken:

• Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer – gsm-nummer, e-mail en naam mutualiteit

• Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, foto’s (genomen op evenementen georganiseerd door de hondenschool kunnen geplaatst worden op de website en facebook en versiering in de kantine of eventueel gebruikt worden voor vermelding in gemeenteblad of krant) Deze foto’s zullen steeds gescreend worden op fatsoenlijkheid.

• Voor de veiligheid zijn er ook camera’s geplaatst die voldoen aan de wetgeving van 21 maart 2007, deze beelden zullen enkel verwerkt worden indien hier aanleiding wordt toe gegeven bv inbraak. Ze zullen ook enkel over gegeven worden aan de bevoegde instanties (politie).

 

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit

noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Doorgeven van het ledenbestand aan de overkoepelende organisatie St Hubertus.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt.

In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht

deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken,

zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger

dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of

wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

De hondenschool v.z.w. KV Genebos bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

De gegevens worden maximaal voor 10 jaar na het laatste gebruik bijgehouden, dit omwille van reünies, aanschaffing nieuwe hond en terug inschrijving, en het doorsturen van uitnodigingen en evenementen.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens

van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we

bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• Alle personen die namens Hondenschool v.z.w. KV Genebos van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als

daar aanleiding toe is;

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij

fysieke of technische incidenten;

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van

persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van het persoonsgegeven welke

wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met

ons kan opnemen. (U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website

hondenschool.kvg@gmail.com). (om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren). Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of

een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan

uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u

hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacy statement

De hondenschool v.z.w. KV Genebos kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

De laatste wijziging gebeurde op 25 Mei 2018

Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.

Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.